Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Nieuws

Coronamaatregelen: over uitstel van betalen en de gevolgen voor de dienstverlening.

Dienstverlening
Vanwege de afgekondigde Coronamaatregelen zullen de medewerkers van BghU zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Hierdoor blijven wij telefonisch bereikbaar. Ook kunt u gebruik blijven maken van het contactformulier op de website. Het loket in het Stadskantoor is tot in ieder geval 28 april gesloten. 

Het kan zijn dat deze maatregelen gevolgen hebben voor de dienstverlening die u van ons gewend bent. Wij vragen u om begrip. 

Aanslagoplegging en invorderingsactiviteiten BghU als gevolg van Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus heeft het kabinet een crisisteam gevormd. Dit crisisteam stelt landelijke regels op waar iedereen zich aan moet houden. Het kabinet heeft gezegd dat ondernemers bepaalde belastingen later mogen betalen.

Ook de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) heeft veel vragen gehad. Die vragen gaan over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

 • Worden er nog steeds belastingaanslagen verstuurd?
 • Moeten ondernemers en andere mensen die rechtstreeks getroffen zijn door de crisis de aanslagen nog steeds betalen?
 • Et cetera

In dit bericht staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Heeft u nog vragen dan kunt u uw vragen aan BghU stellen. Hoe u dat doet leest u verderop in dit bericht onder het ‘kopje’ contact.

Worden er nog belastingaanslagen opgelegd?
Ja, de aanslagen worden door BghU nog steeds opgelegd. Wel wordt de aanslagoplegging gematigd waar dat mogelijk is en worden invorderingsstappen opgeschort. 

Zo blijven we onze goede dienstverlening toch voortzetten.

Wat als ik mijn aanslag niet kan betalen omdat ik door de Coronamaatregelen minder inkomsten heb?
U kunt een verzoek indienen bij BghU waarin u vraagt om een meer gespreide betaling of uitstel van betaling. BghU heeft de mogelijkheden voor het betalen van de aanslagen verruimd. Ook uitstel van betaling is onder voorwaarden mogelijk. Iedereen die betaalproblemen heeft vanwege de Coronamaatregelen kan contact opnemen met BghU.  

Voor de contactgegevens zie onder ‘Contact’.

Gebruikersheffing Onroerende zaak belasting (OZB)
De aanslagen worden gewoon opgelegd. Er zijn ook ondernemers die de aanslagen nog steeds wel graag ontvangen. De belastingaanslagen voor de maand maart liggen al klaar voor verzending. Dit kan niet meer worden tegengehouden. Alle aanslagen bevatten een standaard toelichting over de betalingsmogelijkheden. Daarnaast kan dus op verzoek gekeken worden naar een ruimere betalingsmogelijkheid.

Toeristenbelasting

Voorlopige aanslagen toeristenbelasting
De voorlopige belastingaanslagen toeristenbelasting 2020 worden op een minimaal bedrag opgelegd. Bij de brief met de aanslag zal een duidelijke uitleg zitten. Het op te leggen bedrag is 10% van de laatst opgelegde definitieve aanslag. Voorheen werd de voorlopige aanslag op 80% van de laatst opgelegde definitieve aanslag bepaald.

Definitieve aanslagen toeristenbelasting
De definitieve belastingaanslagen toeristenbelasting 2019 zullen later in de tijd worden opgelegd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer.

Precariobelasting
Deze belasting wordt veel bij ondernemers in rekening gebracht.  Het opleggen van deze aanslagen wordt verschoven naar een later moment in het jaar. 

Waterschapsheffingen
De waterschapsheffingen voor bedrijven, in dit geval de zuiveringsheffing, zijn voor een belangrijk deel al verzonden. 

(Dwang)invordering
De invorderingsstappen (herinnering, aanmaning, dwangbevel) worden voor alle heffingen, met uitzondering van de parkeerbelasting, opgeschort. 

Kwijtschelding
BghU biedt particulieren (geldt ook voor zzp’ers en ondernemers) de mogelijkheid om kwijtschelding van de belastingen te verzoeken. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen gelden wettelijke regels. Op de website van de BghU is meer informatie te vinden over de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de BghU via:

 • telefoon op 0880-640200
 • digitaal via bghu.nl, in het digitale loket Mijn Bghu of via het contactformulier
 • post: Postbus 5150, 3502 JD Utrecht

BghU verzoekt iedereen het contact zoveel mogelijk via de telefoon of digitaal via het contactformulier te laten verlopen. Wanneer dat niet kan, dan kunt u ook een brief sturen.

Utrecht, 19 maart 2020

 ************

Antwoord op vragen voor zover hiervoor niet beantwoord

 1. Kan de betaaldatum op de aanslag verzet worden?
  Antwoord: nee, de betaaldatum is wettelijk bepaald. Wel kan op verzoek van de belastingplichtige de betaling worden gespreid. Er kan ook een betalingsregeling worden getroffen of uitstel van betaling worden verleend. Voorwaarde is dat sprake moet zijn van betalingsproblemen bij belastingplichtige.
 1. Wie is bevoegd te beslissen over het uitstellen van invorderingsstappen?
  Antwoord: daartoe is de ontvanger (dat is de BghU) bevoegd. BghU regelt dit voor al haar deelnemers.
 1. Geldt uitstel van betaling alleen voor ondernemers of voor iedereen?
  Antwoord: de mogelijkheid voor een aangepaste betalingsregeling / uitstel van betaling geldt voor iedereen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van betalingsproblemen als direct gevolg van de coronamaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn voor zzp’ers, mensen met een 0-uren contract maar ook andere ondernemers/bedrijven die dat nodig hebben.
 1. Is het mogelijk alle automatische incasso’s op te schorten?
  Antwoord: nee, dat is niet mogelijk. De mogelijkheid voor automatische incasso (aic) is door de belastingplichtige zelf afgegeven. BghU kan de incasso daarom niet zo maar zelf stop zetten. De datums waarop de betalingen automatisch van de rekeningen worden afgeschreven liggen wettelijk vast. Bij betalingsproblemen geldt dat contact kan worden opgenomen met BghU.
 1. Gelden de maatregelen ook voor de Waterschapsheffingen?
  Antwoord: De geboden regelingen gelden voor alle (gecombineerde) heffingen. Wel geldt de voorwaarde dat sprake moet zijn van betalingsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen.
 1. Geldt de regeling voor Toeristenbelasting en Precariobelasting ook voor de BIZ?
  Antwoord: Nee, de regeling kan niet zomaar worden overgenomen. De BIZ is namelijk een heffing op verzoek van de ondernemersverenigingen. Er zal daarvoor eerst in overleg getreden moeten worden met de ondernemersverenigingen. BghU kan dat niet zelf beslissen. BghU zal hierover in overleg gaan met de deelnemende gemeenten die een BIZ kennen en de ondernemersverenigingen bekijken.
 1. Komt er op de website nog een aparte mogelijkheid dan wel een speciaal formulier/telefoonnummer waar de betrokken ondernemers zich voor meer informatie toe kunnen wenden.
  Antwoord: Communicatie met BghU vindt plaats via de reguliere BghU kanalen.  
 1. De BghU voert ook de (dwang)invordering uit van andere aanslagen van de gemeenten (onder meer de leges). Wordt die invordering net als de overige belastingen opgeschort?
  Antwoord: Nee, niet voor leges. Het betreft hier een heffing die ontstaat vanuit een door een belastingplichtige ingediend verzoek tot levering van een product.
 1. Is het een idee om producties uit te stellen om nu meer lucht te creëren?
  Antwoord: Nee, met uitzondering van de toeristenbelasting en precariobelasting. Voor wat betreft de woonlastenaanslagen worden deze zoveel mogelijk conform planning doorlopen.
 1. Hoe gaan we om met de communicatie, zoveel mogelijk gezamenlijk of iedere deelnemer voor zich?
  Antwoord: BghU stelt haar notities en berichtgevingen, voor zover van toepassing beschikbaar aan haar deelnemers. Daarnaast actualiseert BghU haar website wanneer nodig met nieuwe informatie. De door BghU gedeelde informatie kan ook gebruikt worden door de deelnemers.
 2. In hoeverre volgt BghU de richtlijnen van de Rijksbelastingdienst voor wat betreft het nemen van maatregelen ten gunste van ondernemers welke rechtstreeks getroffen worden in hun bedrijfsvoering vanwege de Coronamaatregelen.
  Antwoord: BghU volgt de richtlijnen van de Rijksbelastingdienst zo veel mogelijk dan wel ‘vertaalt’ de maatregelen waar mogelijk naar de lokale belastingenpraktijk. Daarbij geldt voor ondernemers dat wanneer zij een gezonde onderneming hebben, waar als gevolg van de coronamaatregelen tijdelijk betalingsproblemen ontstaan, ondernemers onder voorwaarden uitstel van betaling kunnen krijgen. Ondernemers nemen daarvoor contact op met de BghU en BghU zal de situatie beoordelen.

************

Terug naar overzicht