Iets regelen? Mijn BghU of 088 - 0640200

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is in werking getreden met ingang van 1 mei 2022. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wat is het doel van de Woo?

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo bevat de verplichting voor bestuursorganen om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Bestuursorganen hebben vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet een algemene inspanningsverplichting om publieke informatie actief openbaar te maken.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen? Dit doet u op de volgende manier.

Woo-verzoek elektronisch indienen:

Stuur een e-mail naar woobghu@bghu.nl

Vermeld uw naam, adres en omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk.

Woo-verzoek schriftelijk indienen:

Stuur een brief naar BghU: Postbus 5150, 3502 JD Utrecht, t.a.v. de Woo-functionaris.

Vermeld uw naam, adres en omschrijf uw verzoek zo duidelijk mogelijk.

Reactie op uw Woo-verzoek

Nadat wij uw Woo-verzoek hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit ontvangt u op de manier, zoals uw verzoek is ingediend. Heeft u elektronisch een Woo-verzoek ingediend? Dan krijgt u een elektronische ontvangstbevestiging.

De beslistermijn op uw Woo-verzoek is vier weken na ontvangst. Dit kan met maximaal twee weken worden verlengd.

Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woobghu@bghu.nl en wij helpen u verder.